Regulamin

PREAMBUŁA

Strona internetowa www.fanimani.pl jest prowadzona przez Fundację FaniMani,ul. Czesława Miłosza 3, 60-461 Poznań, NIP 781-189-54-25, REGON 302717840, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507234 (dalej zwaną "FaniMani, my lub nas). Niniejszy "Warunki Wspierającego”, regulują stosunki między FaniMani i zarejestrowanymi użytkownikami naszej strony internetowej (dalej zwananymi "Wspierający" lub "ty"), którzy wykorzystują stronę fanimani.pl do zbierania środków dla Beneficjentów lub wspierania wspierania finansowego Beneficjentów (zgodnie z definicją poniżej)

WSTĘP

Jak działa strona fanimani.pl: FaniMani prowadzi stronę internetową fanimani.pl ("Strona Internetowa"), która jest platformą donacyjną umożliwiającą użytkownikom wspieranie finansowe organizacji charytatywnych, szkół, klubów sportowych, grup społecznych i innych uznanych przez użytkownika za ważne cele ("Beneficjenci" ). Wspierający mają możliwość pozyskiwania i przekazywania środków finansowych na wsparcie Beneficjentów, dlatego, że FaniMani zawarła porozumienie z przedsiębiorcami - bezpośrednio lub przez sieci partnerskie (zarówno przedsiębiorców jak i sieci partnerskie określona jest tu jako "Partnerów"). Zgodnie z tymi porozumieniami, jeśli podejmujesz określone działania ("Działania") Partner przekaże określoną kwotę pieniędzy do FaniMani, które pozostaną w tymczasowym posiadaniu FaniMani jako agenta przed przekazaniem ich ("Darowizną") dla wskazanego przez Ciebie Beneficjenta. FaniMani w imieniu Wspierających przekazuje dla Beneficjentów 100% Darowizn, które są wyświetlane na stronie internetowej.

To jest wiążąca umowa: Korzystając ze Strony Internetowej jako Wspierający zgadzasz się przestrzegać Warunków Wspierającego, które stanowią wiążącą umowę pomiędzy Tobą a FaniMani. Zgadzając się na niniejszy Regulamin wyrażasz także zgodę na następujące warunki:

- Warunki dla Strony Internetowej, które odnoszą się do korzystania ze Strony Internetowej i jej zawartości;

- Polityka prywatności i “Polityka Cookies", które odnoszą się do sposobów, w jakie możemy zbierać i wykorzystywać informacje o Tobie;

- Wszelkie Umowy Licencyjne na Oprogramowanie Użytkownika, które odnoszą się do korzystania z Materiałów FaniMani ponieważ niektóre z nich posiadają własne licencje użytkownika końcowego;

- wszelkie specjalne warunki, które mają zastosowanie do konkursów i promocji, które FaniMani może oferować (Warunki Promocji).

REJESTRACJA WSPIERAJĄCEGO

Formularz rejestracji: Aby zarejestrować się jako Wspierający należy wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny wskazując akceptację Warunków Wspierającego poprzez zaznaczenie pola na stronie rejestracji. Rejestrując się oświadczasz, że:

- ukończyłeś 16 lat lub więcej;

- mieszkasz na stałe w Polsce;

- wszystkie informacje przekazane FaniMani (w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail) są poprawne i aktualne;

- posiadasz tylko jedno konto użytkownika zarejestrowanego jako Wspierający na Stronie Intenetowej ;

- chcesz zostać Wspierającym własnego Beneficjenta lub Beneficjenta zarejestrowanego przez inną osobe;

- wcześniej nie miałeś konta na Stronie Internetowej usuniętego przez FaniMani zgodnie z niniejszymi Warunkami;

- będziesz stosować się do wszystkich zapisów niniejszych Warunków Wspierającego i Warunków Strony Internetowej.

Potwierdzenie E-mail: Po zakończeniu procesu rejestracji wyślemy Ci e-mail, aby potwierdzić rejestrację.

Zmiany danych użytkownika: Rejestrując się jako Wspierający stajesz się odpowiedzialny za aktualność i poprawność informacji, które nam podałeś. Zmian i aktualizacji informacji możesz dokonywać samodzielnie. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie będziesz w stanie wprowadzić zmian samodzielni wyślij e-mail do info@fanimani.pl

UŻYTKOWANIE STRONY

Dostęp i korzystanie ze Strony Internetowej: Z zastrzeżeniem Regulaminu, FaniMani podejmuje wszelkie uzasadnione działania, aby Strona Internetowa była dostępna dla Ciebie i Beneficjentów. Dalsze korzystanie z Serwisu jest uzależnione od przestrzegania Warunków Strony Internetowej.

Materiały FaniMani: FaniMani oferuje szereg dodatkowych narzędzi, dokumentów i oprogramowania, które można pobrać i używać ("Materiały FaniMani") Wiele z nich znajduje się w sekcji "Zbierz Więcej" Strony Internetowej. Korzystanie z Materiałów FaniMani oznacza zgodę na przestrzeganie warunków Licencji Użytkownika.

Dokonanie darowizn dla Beneficjentów: Po rejestracji jako Wspierający możesz podejmować działania wspierające zbieranie darowizn dla Beneficjentów na wiele sposobów, w tym:

- na Stronie Internetowej, każdy Partner posiada dedykowaną stronę, która opisuje zakres działalności i ofertę Partnera oraz opisuje jakie działania mogą podejmować Wspierający aby uzyskać darowiznę na rzecz Beneficjenta, którego chcą wspierać;

- klikając na Stronie Internetowej w przedstawione szczegółowe oferty Partnerów Wspierający podejmuje działania, które mogą przyczynić się do zebrania darowizny dla określonego Beneficjenta;

- pobrania i instalacji paska narzędzi FaniMani w swojej przeglądarce, który to pasek służy do przypominania o możliwości wsparcia Beneficjenta. Raz zainstalowany pasek narzędzi FaniMani działa w przeglądarce i zapewnia przypomnienia Wspierającemu, jakie działania można podjąć, aby wspierać Beneficjenta, w odniesieniu do poszczególnych Partnerów. Należy pamiętać, że proponowane działania wyświetlane przez Pasek Narzędzi FaniMani mogą czasami nieodpowiadać aktualnym działaniom i ofertom Partnera. Pełen opis ofert i działań Partnera na jest dostepny podstronie Partnera na Stronie Internetowej;

- FaniMani podejmuje działania w celu tworzenia nowych i innowacyjnych narzędzi przeznaczonych dla Beneficjentów oraz Wspierających aby zwiększyć liczbę wspierających Beneficjenta. Wiele z nich jest dostępnych w sekcji Zbierz Więcej na Stronie Internetowej, na której dostępne są dodatkowe wskazówki w jaki sposób te narzędzia działają. Niektóre narzędzia mogą podlegać Specjalnym Warunkom, ale wszystkie podlegają niniejszym Warunkom Wspierającego i są zgodne z duchem i intencjami Strony Internetowej

Kupony online i kupony do druku: Na Stronie Internetowej, niektórzy Partnerzy oferują kupony online oraz kupony do druku zawierające oferty, z których Wspierający mogą skorzystać. Niektóre kupony są niezwiązane z możliwościa zbierania darowizn dla Beneficjenta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie kupony są przedmiotem odrębnych warunków nałożonych przez Partnera. FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za ważności kuponu oraz za utratę jakichkolwiek korzyści, które mogłyby zostać osiągnięte a nie zostały osiągnięte z powodu niewykorzystania kuponu.

Relacje między Tobą i Partnerami: Jako Użytkownik przyjmujesz do wiadomości, że jeśli zdecydujesz się na zakup towarów lub usług od Partnerów, to jest to prywatna umowa pomiędzy Tobą a Partnerem. Odpowiedzialność za ewentualne wady lub usterki towarów lub usług kupionych od Partnera ponosi wyłącznie Partner, u którego zakupiono towary lub usługi. FaniMani nie ponosi żadnej odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do towarów lub usług oferowanych przez Partnerów. FaniMani nie może dać i nie daje żadnych gwarancji wykonywania określonych świadczeń przez Partnerów. Partnerzy mogą od czasu do czasu zwiększać lub zmniejszać kwoty darowizn w odniesieniu do konkretnych działań Wspierającego.

Korzystanie z plików cookie i innych technologii: W celu ułatwienia zbierania Darowizn (i funkcjonowania Serwisu ogólnie) FaniMani wykorzystuje pliki cookie (i inne technologie). Sposób, w jaki pliki cookie (i inne technologie) zbierają informacje od Ciebie jest opisany w Polityce Prywatności oraz w Polityce Cookies, które są częścią niniejszych Warunków Wspierającego. Proszę pamiętać, że FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za błędy jakichkolwiek plików cookie (i innych technologii), używanych w celu zarejestrowania Twoich transakcji i tym samym generowania Darowizny dla wspieranego przez Ciebie Beneficjenta.

Skuteczność plików cookie FaniMani: pliki cookie (i inne technologie) pozwalają na rejestrowanie Twoich działań u Partnerów i raportowanie ich do nas w celu naliczenia darowizny. Wspierający przyjmuje do wiadomości, że usuniecie plików cookie z przeglądarki używanej przez niego do korzystania ze Strony Internetowej uniemożliwi FaniMani naliczenie kwoty darowizny wynikającej Działań Wspierającego. Pliki cookie mogą również nie być skuteczne, jeżeli, na przykład, Wspierający wejdzie na stronę www Partnera nie poprzez Stronę Internetową, również jeśli Wspierający używa innych podobnych do FaniMani platform, które także umieszczają pliki cookie, lub jeśli Wspierający ma pasek narzędzi lub podobne technologie od innych podobnych podmiotów świadczących podobne do nas usługi. FaniMani nie jest odpowiedzialna za działanie Partnerów, jeżeli Partner nie raportuje Twojego działania, lub Partner nie wypłaci oczekiwanych środków, pieniężnych, które Twoim zdaniem powinny być wypłacone.

Beneficjenci: Na Stronie Internetowej zostaniecie poproszeni o wybranie Beneficjenta, którego chcecie wspierać finansowo. Można zmienić Beneficjenta w dowolnym momencie, korzystając z sekcji "Twoje konto" na Stronie Internetowej. FaniMani  w ramach swoich mozliwości podejmuje działania kontrolne w celu zapewnienia, aby tylko osoby i organizacje działające w dobrej wierze były zarejestrowane jako Beneficjenci na Stronie Internetowej. Jednakże FaniMani nie jest w stanie dać gwarancji, że osoby lub organizacje zarejestrowane jako Beneficjenci działają rzeczywiście w dobrej wierze.

Partnerzy: Dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że wszyscy Partnerzy cieszą się dobrą opinią. Nie jest intencją FaniMani współpraca ze wszystkimi sklepami internetowymi jako Partnerami. FaniMani na prawo usunąć ze Strony Internetowej Partnera, co do którego poweźmie wiedzę o jego kontrowersyjnych lub nieetycznych działaniach. Jednak FaniMani nie daje żadnych gwarancji, co do prawdziwości ofert Partnerów lub poprawności i uczciwości ich działań i zachowań. FaniMani również nie odpowiada za nie zaraportowanie Twoich działań przez Partnera do FaniMani lub za nie wypłacenie przez Partnera środków pieniężnych, które powinny być wypłacone jako efekt Twojego Działania u Partnera.

ZAMYKANIE KONTA, ROZWIĄZANIE LUB ZAWIESZENIE KONTA

Zamykanie konta użytkownika: Możesz zamknąć swoje konto na Stronie Internetowej w dowolnym momencie wysyłając FaniMani email na adres: info@fanimani.pl. Dołożymy starań, aby zamknąć Twoje konto w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wiadomości e-mail.

Zawieszenie konta użytkownika: FaniMani może, według własnego uznania, bez ponoszenia  odpowiedzialności, zawiesić konto każdego użytkownika i / lub zawiesić możliwość korzystania ze Strony Internetowej (w całości lub w części), jeżeli: (a) w opinii FaniMani Wspierający naruszył (lub FaniMani podejrzewa, że Wspierający może naruszyć) postanowienia niniejszych Warunków Wspierającego; (b) konto było nieaktywne przez okres dłuższy niż 12 miesięcy; lub (c) FaniMani planuje wykonać czynności związane z konserwacją Strony Internetowej. Zawieszenie konta użytkownika nie oznacza zrzeczenia się FaniMani prawa do zamknięcia konta zgodnie z niniejszymi Warunkami Wspierającego

Usunięcie konta użytkownika: FaniMani może usunać konta Wspierającego bez odpowiedzialnosci:

natychmiast po pisemnym (email) zawiadomieniu, jeżeli w ocenie FaniMani Wspierający naruszył (lub FaniMani podejrzewa, że Wspierający może naruszyć) postanowienia niniejszych Warunków Wspierającego;

natychmiast po pisemnym (email) zawiadomieniu, jeśli konto jest nieaktywne przez ponad 12 miesięcy (powoduje to utratę informacji lub treści zawartych w koncie użytkownika); lub

z dowolnej przyczyny z zachowaniem jednotygodniowego okresu wypowiedzenia

Ciągłość obowiązywania: zakończenie lub zawieszenie Warunków Wspierającego nie mają wpływu na wejście w życie lub obowiązywanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Wspierającego, które w sposób wyraźny lub dorozumiany powinny zacząć obowiązywać lub kontynuować swoje obowiązywanie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

Podejrzane transakcje: FaniMani zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i w dowolnym czasie, do zawieszenia lub wstrzymania płatności Darowizny dla Beneficjenta jeżeli w odniesieniu do danej transakcji FaniMani podejrzewa (lub ma rzeczywistą wiedzę), że Wspierający narusza niniejsze Warunki, a szczególnie jeśli wiemy lub podejrzewamy, że miało miejsce lub może mieć miejsce oszustwo w odniesieniu do jakiejkolwiek transakcji realizowanej przez Wspierającego, Beneficjenta lub Partnera.

OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za Partnerów oraz za informacje zawarte na stronach internetowych Partnerów.

FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie i zawartość sklepów internetowych Partnerów.

FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za techniczne awarie sklepów internetowych Partnerów skutkujace m.in.:

- nie przyznaniem Rabatu

- nienaliczeniem kwoty Darowizny

- utratą danych podczas instalacji oprogramowania.

FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz gwarancji towarów i usług zakupionych u Partnerów za pośrednictwem Strony Intrnetowej.

Zawartość Strony Internetowej została przygotowana z największą starannością, ale FaniMani nie może wykluczyć że informacje są nieprawidłowe lub niepełne. FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnych lub niepełnych informacji na Stronie Internetowej.

PUBLIKACJA NAZWY I WIZERUNKU

Każdy Wspierający udziela FaniMani nieodpłatnej licencji do używania i publikowania bez ograniczenia czasowego i terytorialnego jego nazwy, logotypów i wizerunku oraz wszelkich treści, które Wspierający umieścił na Stronie Internetowej. Licencja jest ograniczona wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług przez FaniMani oraz do promowania Strony Internetowej i FaniMani. Na pisemny wniosek Wspierającego przesłany na adresinfo@fanimani.pl FaniMani wycofa publikację w/w treści na Stronie Internetowej.

POZOSTAŁE WARUNKI OGÓLNE

Brak kontaktu z Partnerami: Użytkownik nie może komunikować się bezpośrednio lub pośrednio z żadnym Partnerem (lub pośrednikiem Partnerów) w sprawach dotyczących treści i charakteru umów lub porozumień zawartych między FaniMani i Partnerem. Każda taka próba kontaktu będzie traktowana jako naruszenie niniejszych Warunków Wspierającego;

Zmiany niniejszych Warunków Wspierającego: FaniMani może od czasu do czasu aktualizować niniejsze Warunki Wspierającego z powodów prawnych lub organizacyjnych lub w celu umożliwienia prawidłowego działania Strony Internetowej. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą odpowiedniego komunikatu na Stronie Internetowej. Zmiany będą obowiązywały po ich ogłoszeniu. Jeśli Wspierający nie chce zaakceptować nowych warunków powinien zaprzestać dalszego korzystania ze Strony Internetowej. Korzystanie ze Strony Internetowej po dniu, w którym zmiana Warunków weszła w życie oznacza zgodę na nowe Warunki Wspierającego;

Przekazanie praw i obowiązków: Użytkownik nie może przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Wspierającego na żadną inną osobę. FaniMani zastrzega sobie prawo do przeniesienia lub cesji swoich praw i obowiązków, w całości lub w części, do każdej osoby (bez konieczności uzyskania zgody Wspierającego);

Brak zrzeczenia się praw: Jeśli FaniMani zrezygnuje z wykonania jakiegokolwiek prawa wobec Użytkownika lub wyegzekwowania obowiązku Użytkownika w określonym czasie, to nie oznacza, że FaniMani w przyszłości nie może zdecydować się na wykonanie tego prawa lub wyegzekwowanie tego obowiązku;

Rozdzielność: Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków Wspierającego zostanie uznana za bezprawną, nieważną lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalną, wówczas tą część postanawia się za oddzielić od reszty Warunków Wspierającego bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowienia niniejszych Warunków Wspierającego. W takich przypadkach zapisy uznane za nieważne lub niewykonalne, zostaną zmienione w sposób zgodny z obowiązującym prawem, aby odzwierciedlić, tak dokładnie jak to możliwe pierwotną intencję FaniMani.

Całość umowy: Niniejsze Warunki wspierającego (i pozostałe dokumenty, o których mowa w niniejszym dokumencie jako część niniejszych Warunków Wspierającego, w tym Regulamin Strony Internetowej, Polityka Cookies, Polityka Prywatności oraz Umowy Licencyjne Użytkownika Końcowego) stosuje się w odniesieniu tylko do spraw opisanych w niniejszym dokumencie z wyłączeniem wszystkich innych warunków i regulaminów, które miały lub mogły mieć zastosowanie. Nie można powoływać się na jakąkolwiek umowę czy porozumienie, które nie są wyraźnie określone w niniejszych Warunkach Wspierającego.

Prawo i sądownictwo: Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu lub w związku z niniejszymi Warunkami Wspierającego podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej. Dołożymy starań aby szybko i skutecznie rozwiązywać wszelkie spory. W przypadku sporu sądowego sadem właściwym dla rozstrzygniecia sporu jest sąd właściwy dla siedziby FaniMani.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania w odniesieniu do niniejszych Warunków Wspierającego, prosimy o kontakt na adres info@fanimani.pl

Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 10 grudnia 2014 roku.

Serwis prowadzony jest przez Fundację FaniMani, która pomaga w zbieraniu funduszy na różne ważne cele. Wiecej o FaniMani

Jesteśmy tutaj dla Ciebie. Potrzebujesz pomocy? Zajrzyj do sekcji Jak to działa? albo skontaktuj się z nami – wyślij e-mail na info@fanimani.pl