Regulamin Akcji Sprytni Rodzice

Regulamin Akcji Sprytni Rodzice

 1. Poniższy regulamin określa zasady udziału w Akcji Sprytni Rodzice.
 2. Definicje
 1. Organizator Akcji Sprytni Rodzice (dalej Organizator Akcji) - Fundacja FaniMani, ul. Macieja Palacza 144, 60-278 Poznań, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507234
 2. Beneficjent - społeczność szkolna lub pozaszkolna (klasa szkolna, drużyna sportowa, koło zainteresowań) posiadająca profil w Portalu FaniMani.pl 
 3. Akcja Sprytni Rodzice (dalej Akcja) - organizowany przez Organizatora projekt, którego celem jest wsparcie Beneficjentów w zebraniu środków na określone przez Beneficjenta cele edukacyjne, dydaktyczne  i/lub wychowawcze oraz umożliwienie Wspierającym wsparcia finansowego Beneficjentów poprzez narzędzia i zasoby udostępniane przez Organizatora
 4. Wspierający - osoba - użytkownik portalu FaniMani.pl, który dokonał rejestracji w Portalu poprzez stronę internetową Akcji - www.sprytnirodzice.org.pl
 5. Portal FaniMani.pl (dalej Portal) - serwis internetowy prowadzony przez Fundację FaniMani
 1. Organizator Akcji Sprytni Rodzice:
 1. dostarcza internetową platformę informacyjną i rozliczeniową, która umożliwi przeprowadzenie i rozliczenie Akcji,
 2. prowadzi działania mające na celu dostarczenie zasobów niezbędnych do przeprowadzenia Akcji,
 3. Dokonuje rozliczenia Akcji i wypłaty darowizn na rzecz Beneficjentów.
 1. Czas trwania Akcji - kluczowe terminy i daty
 1. Zbieranie darowizn możliwe jest przez cały rok kalendarzowy.
 2. Po 31 marca danego roku Organizator Akcji podejmie działania w celu ustalenia właściwego numeru rachunku bankowego Beneficjenta.
 3. Pierwsza wypłata darowizn nastąpi do 31 maja danego roku; kolejna wypłata nastąpi do 31 sierpnia danego roku.
 4. Po zakończeniu roku szkolnego, tj. po terminie określonym corocznie przez ministra właściwego dla edukacji Wspierający ma prawo do zmiany Beneficjenta.
 5. Po rozpoczęciu roku szkolnego tj. po terminie określonym corocznie przez ministra właściwego dla edukacji niewypłacone darowizny zostaną przeniesione na rzecz nowego Beneficjenta wskazanego przez Wspierającego.
 1. Wypłata darowizn nastąpi na rachunek bankowy wskazany Organizatorowi przez przedstawiciela Beneficjenta poprzez oświadczenie, którego treść Organizator Akcji dostarczy przedstawicielowi Beneficjenta.
 2. Dla korzystania z Portalu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę Javascript oraz plików cookies z dostępem do sieci Internet.
 3. W celu zarejestrowania w Portalu konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.
 4. Umowy zawierane pomiędzy Organizatorem Akcji a Wspierającymi zawierane i rozwiązywane są za pośrednictwem Portalu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego oraz regulaminy Portalu.
 6. W przypadku sporów sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.02.2024 r.
 8. Organizatorowi Akcji przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną:
 1. dostosowaniem Akcji lub Portalu do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za pośrednictwem Portalu;
 2. poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;
 3. zmianą funkcjonalności usług;
 4. zwiększeniem konkurencyjności Portalu;
 1. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Wspierającego.
 2. W przypadku gdy Wspierający nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 3. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Wspierający powinien wysłać informację o tym na adres info@fanimani.pl co będzie skutkować wypowiedzeniem umowy pomiędzy Wspierającym a Organizatorem Akcji, ze skutkiem z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.


Poprzednia wersja Regulaminu:
obowiązująca od dnia 10 sierpnia 2018 roku

The fanimani.pl website has been run since 2014 by the FaniMani Foundation (OPP). Our mission is to support community organisations in raising funds for important causes. See all FaniMani tools for NGOs

Do you need help? go to fanimani.pl/pomoc

×
Pobierz rozszerzenie
dla Twojej przeglądarki
Pobierz z App Store
Aplikacja Mobilna
FaniMani.pl
Pobierz z Google Play Store
Aplikacja Mobilna
FaniMani.pl
Zainstaluj
Wspierają nas
Pomagaj bezpłatnie przy okazji zakupów w internecie Płacisz tyle, co zawsze, a średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do organizacji, którą wybierzesz
Technologia której używamy aby naliczać darowizny do zakupów jest blokowana przez rozszerzenia typu AdBlock, uBlock itp.
Dodaj białą listę FaniMani.pl
WAŻNE: Dodanie tylko domeny fanimani.pl (wyłączenie adblocka na fanimani.pl) nie jest wystarczające. Dlatego prosimy o dodanie białej listy partnerów FaniMani.pl.
Więcej informacjiDodam następnym razem