Warunki korzystania i regulamin płatności

Strona internetowa www.fanimani.pl (dalej zwana Strona Internetowa) jest prowadzona przez Fundację FaniMani, ul. Macieja Palacza 144, 60-278 Poznań, NIP 781-189-54-25, REGON 302717840, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507234 (dalej zwaną "FaniMani”, “my” lub “nas”) Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga przestrzegania warunków i postanowień niniejszego dokumentu, a także warunków obowiązujących w przypadku każdej z oferowanych przez nas usług.

Korzystanie z Strony Internetowej odbywa się na podstawie niniejszych Warunków, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Warunków odsyłają do uregulowań szczególnych.

Użytkownik Strony Internetowej wyraża zgodę na korzystanie ze Strony Internetowej w oparciu o niniejsze Warunki poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w ramach Strony Internetowej.

Korzystanie z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych przez FaniMani na Strony Internetowej może odbywać się w oparciu o uregulowania szczególne, w szczególności odpowiednie regulaminy, oferty, cenniki i inne dokumenty zawierające dane i informacje odnośnie przedmiotu, zakresu i parametrów tych serwisów lub usług.

Użytkownik informowany jest i zapoznaje się z uregulowaniami szczególnymi wymienionymi w zdaniu poprzednim niniejszych Warunków na stronach internetowych prowadzonych przez FaniMani przeznaczonych dla udostępniania serwisów lub usług określonych powyżej, w szczególności przy pierwszym skorzystaniu z tych serwisów lub usług. W zakresie, którego dotyczą uregulowania szczególne, nie mają zastosowania niniejsze Warunki.

Za pośrednictwem Strony Internetowej możliwe jest także skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie. W ramach Strony Internetowej prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług FaniMani lub/i osób trzecich.

W ramach Strony Internetowej użytkownicy Strony Internetowej mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im samoprezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także komunikowanie się.

Niniejsze Warunki Strony Internetowej są dostępne dla wszystkich użytkowników Strony Internetowej pod adresem internetowym http://fanimani/warunki-strony/ Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Warunków jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Użytkownik Strony Internetowej przyjmuje do wiadomości, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści dostępnych na Stronie Internetowej są pokrywane przede wszystkim z przychodów uzyskiwanych przez FaniMani z tytułu świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz reklamodawców na Stronie Internetowej dlatego FaniMani zastrzega, że treści udostępniane w ramach Strony Internetowej FaniMani mogą być prezentowane łącznie z reklamami.

Informacje publikowane na stronach internetowych FaniMani nie są przedmiotem żadnych gwarancji. Nie udziela się żadnych gwarancji, formalnych, bądź dorozumianych, w szczególności gwarancji z tytułu odpowiedzialności za błędy prawne, gwarancji nienaruszania praw stron trzecich, czy gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, a także gwarancji dotyczących dostępności, ścisłości, rzetelności treści lub innych właściwości.

FaniMani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych, szczególnych, wtórnych lub z tytułu krzywd moralnych, utraty zysków, albo możliwości realizacji interesów, względnie przerwania działalności gospodarczej lub statutowej, wynikłych wskutek korzystania – albo braku możliwości korzystania — ze Strony Internetowej lub usług, bez względu na okoliczności. Użytkownik zgadza się odstąpić — w zakresie dopuszczalnym w świetle obowiązujących przepisów — od swoich praw dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu powyższych szkód.

Zawartość Strony Internetowej, w tym w szczególności znaki handlowe, nazwy usług i marki, stanowi własność FaniMani lub odnośnych stron trzecich. Własność ta podlega ochronie z tytułu praw autorskich i innych przepisów prawa. Zastrzeżone są wszelkie prawa nie udzielone niniejszym w sposób formalny. Treści stron mogą być powielane, przesyłane, rozprowadzanie lub przechowywane w jakiejkolwiek części wyłącznie za uprzednim pisemnym zezwoleniem. Wszelkie znaki widniejące na Stronie Internetowej mogą być wykorzystywane przez użytkownika wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą FaniMani lub, stosownie do sytuacji, podmiotów trzecich.

Użytkownik może korzystać ze Strony Internetowej i jej treści wyłącznie do celów prywatnych, niemających charakteru komercyjnego. Doniesienia prasowe i inne dokumenty, których oznaczenie wskazuje na ich publiczny charakter, mogą być używane również do innych celów, pod warunkiem, że użytkownik wyraźnie poda źródło informacji.

Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać FaniMani żadnych materiałów nielegalnych lub niestosownych. Dostarczając jakikolwiek materiały, użytkownik oświadcza, że ma do nich prawa i przyznaje FaniMani nieograniczone prawo korzystania z takich materiałów, bez rekompensaty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności z naszej strony wobec użytkownika. Użytkownik dołoży należytych starań, aby nie dopuścić do wystąpienia w takich materiałach wirusów lub innych szkodliwych właściwości.

Korzystanie ze stron zewnętrznych za pośrednictwem łączy zamieszczonych na Stronie Internetowej podlega warunkom obowiązującym w odniesieniu do tych stron zewnętrznych. Nie mamy żadnej kontroli nad treścią, ani innymi właściwościami takich stron i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie wynikłe z korzystania z nich przez użytkownika. Jeśli nie zaznaczono wyraźnie inaczej, FaniMani nie udziela swojego wsparcia takim stronom, ani ich właścicielom lub operatorom, czy też treściom zamieszczonym na stronach lub innym ich właściwościom.

Właściwości Strony Internetowej, w tym między innymi wygląd, treść, dostęp do niej i możliwość korzystania z niej, dostarczane usługi i dobra, a także zasady korzystania mogą ulec zmianie w dowolnym terminie, z dowolnej przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia.

FaniMani dokłada starań, aby korzystanie z Strony Internetowej było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Jednakże FaniMani nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie ze Strony Internetowej lub jej poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych na Stronie Internetowej.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Strony Internetowej, to przeglądarka internetowa obsługująca HTML4 i 5 oraz Java Script. Jednakże możliwość korzystania z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych dostępnych w ramach Strony Internetowej może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji urządzenia (komputera, tabletu, smartfona) użytkownika Strony Internetowej oraz spełnienia innych wymagań technicznych, o których użytkownik Strony Internetowej informowany jest w uregulowaniach szczególnych określonych na stronach internetowych FaniMani przeznaczonych dla udostępniania tych serwisów lub usług.

Korzystanie z Strony Internetowej może wiązać się dla użytkownika Strony Internetowej z opłatami na rzecz osób trzecich z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych, za co FaniMani nie ponosi odpowiedzialności; ponadto opłaty te nie są pobierane przez FaniMani i nie stanowią dla FaniMani wynagrodzenia za korzystanie z Strony Internetowej;

FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za opłaty z tytułu korzystania z serwisów internetowych i usług elektronicznych świadczonych przez osoby trzecie, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Strony Internetowej; ponadto opłaty te nie są pobierane przez FaniMani.Płatności online
Strona internetowa może udostępniać płatności elektroniczne. Dostępne formy płatności to:
a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Płatności online
c. Płatności mobilne BLIK

Strona internetowa może udostępniać cykliczne płatności elektroniczne poprzez zlecenie płatności cyklicznych umożliwiających regularne obciążanie rachunku karty płatniczej Użytkownika w czasie oraz na kwotę ustaloną między Użytkownikiem a organizacją pozarządową.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Krajowy Integrator Płatności S.A. (TPAY.COM) lub Autopay S.A.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.


Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Płatności online


Niniejsze Warunki korzystania ze Strony Internetowej wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Stronie Internetowej określonej w pierwszym zdaniu niniejszych Warunków.

FaniMani zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w każdym czasie. Zmiany niniejszych Warunków wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Strony Internetowej z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści niniejszych Warunków zawierających zmiany) na Stronie Internetowej określonej w pierwszym zdaniu niniejszych Warunków, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Użytkownik Strony Internetowej zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszych Warunków.

The fanimani.pl website has been run since 2014 by the FaniMani Foundation (OPP). Our mission is to support community organisations in raising funds for important causes. See all FaniMani tools for NGOs

Do you need help? go to fanimani.pl/pomoc

×
Pobierz rozszerzenie
dla Twojej przeglądarki
Pobierz z App Store
Aplikacja Mobilna
FaniMani.pl
Pobierz z Google Play Store
Aplikacja Mobilna
FaniMani.pl
Zainstaluj
Wspierają nas
Pomagaj bezpłatnie przy okazji zakupów w internecie Płacisz tyle, co zawsze, a średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do organizacji, którą wybierzesz
Technologia której używamy aby naliczać darowizny do zakupów jest blokowana przez rozszerzenia typu AdBlock, uBlock itp.
Dodaj białą listę FaniMani.pl
WAŻNE: Dodanie tylko domeny fanimani.pl (wyłączenie adblocka na fanimani.pl) nie jest wystarczające. Dlatego prosimy o dodanie białej listy partnerów FaniMani.pl.
Więcej informacjiDodam następnym razem