Regulamin Beneficjenta

PREAMBUŁA

Strona internetowa www.fanimani.pl jest prowadzona przez Fundację FaniMani, ul. Macieja Palacza 144, 60-278 Poznań, NIP 781-189-54-25, REGON 302717840, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507234 (dalej zwaną "FaniMani", "my" lub "nas"). Niniejsze "Warunki Beneficjenta", regulują stosunki między FaniMani i zarejestrowanymi użytkownikami naszej strony internetowej, takimi jak m.in. szkoły, klasy szkolne, fundacje, stowarzyszenia, kluby i drużyny sportowe i inne grupy i organizacje o charakterze charytatywnym lub służące celom powszechnie uznawanym za dobre (dalej zwanymi "Beneficjentami" lub "Ty"), którzy wykorzystują stronę fanimani.pl do zbierania środków na ważne cele lub wspierania finansowego ważnych celów (zgodnie z definicją poniżej).

WSTĘP

Jak działa strona fanimani.pl: FaniMani prowadzi stronę internetową fanimani.pl ("Strona Internetowa"), która jest platformą donacyjną umożliwiającą użytkownikom wspieranie finansowe Beneficjentów. Wspierający mają możliwość pozyskiwania i przekazywania środków finansowych na wsparcie Beneficjentów, dlatego, że FaniMani zawarła porozumienie z przedsiębiorcami - bezpośrednio lub przez sieci partnerskie (zarówno przedsiębiorców jak i sieci partnerskie określa się tu jako "Partnerów"). Zgodnie z tymi porozumieniami, jeśli Beneficjent i Wspierający podejmuje określone działania ("Działania"), Partner przekaże określoną kwotę pieniędzy do FaniMani, które pozostaną w tymczasowym posiadaniu FaniMani jako agenta przed przekazaniem ich ("Darowizną") dla Beneficjenta. FaniMani w imieniu Wspierających przekazuje dla Beneficjentów 100% kwot, które są wyświetlane na stronie internetowej.

To jest wiążąca umowa: Korzystając ze Strony Internetowej jako Beneficjent zgadzasz się przestrzegać Warunków Beneficjenta, które stanowią wiążącą umowę pomiędzy Tobą a FaniMani. Zgadzając się na niniejsze Warunki Beneficjenta wyrażasz także zgodę na następujące warunki:
 • Warunki dla Strony Internetowej, które odnoszą się do korzystania ze Strony Internetowej i jej zawartości;
 • Polityka prywatności i "Polityka Cookies", które odnoszą się do sposobów, w jakie możemy zbierać i wykorzystywać informacje o Tobie;
 • Wszelkie Umowy Licencyjne na Oprogramowanie Użytkownika, które odnoszą się do korzystania z Materiałów FaniMani, ponieważ niektóre z nich posiadają własne licencje użytkownika końcowego;
 • wszelkie specjalne warunki, które mają zastosowanie do konkursów i promocji, które FaniMani może oferować (Warunki Promocji).


REJESTRACJA BENEFICJENTA

Administrator Beneficjenta: W celu rejestracji Beneficjenta, osoba upoważniona do występowania w imieniu Beneficjenta ( "Administrator Beneficjenta") musi wypełnić formularz rejestracyjny w imieniu Beneficjenta. Wniosek o rejestrację Beneficjenta podlega procesowi akceptacji przez FaniMani, która może wniosek zaakceptować lub odrzucić. Beneficjentem może być organizacja lub grupa nieformalna, szkoła, klasa szkolna, klub lub drużyna sportowa, fundacja, stowarzyszenie i inne organizacje formalne i grupy nieformalne, które chcą zbierać pieniądze na realizację swoich celów. FaniMani może od czasu do czasu wymagać od Administratora Beneficjenta podejmowania określonych działań w imieniu Beneficjenta. Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz działając jako Administrator Beneficjenta osoba działająca jako Administrator Beneficjenta oświadcza, że:
 • ukończyła 13 lat lub więcej,
 • wszystkie informacje przekazane FaniMani (w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail) są poprawne i aktualne;
 • posiada zezwolenie i upoważnienie do działania w imieniu Beneficjenta i jest uprawniona do akceptacji niniejszych Warunków w imieniu Beneficjenta.


Administrator Beneficjenta staje się jednocześnie Wspierającym: Administrator Beneficjenta będzie mógł użyć swojego konta do podejmowania działań w imieniu i na rzecz Beneficjenta, jak również konto Administratora Beneficjenta może być używane jako Konto Wspierającego po akceptacji Warunków Wspierającego.

Wymagania wobec Beneficjenta: Beneficjent i Administrator Beneficjenta oświadczają, że Beneficjent:
 • ma siedzibę lub zlokalizowany jest lub prowadzi działalność w Polsce;
 • ma tylko jedno konto zarejestrowane na fanimani.pl;
 • nie miał wcześniej konta na fanimani.pl usuniętego przez FaniMani zgodnie z niniejszymi Warunkami;
 • posiada konto w banku w celu otrzymania darowizny;
 • dostarczył dokładnych i aktualnych danych opisujących przyczyny i cele, dla których Beneficjent został powołany do istnienia ("Cel"), nazwę Beneficjenta, geograficzną lokalizację Beneficjenta i adres oraz ewentualne dane rejestracyjne Beneficjenta jako organizacji charytatywnej, fundacji, stowarzyszenia, spółki lub innej osoby prawnej (w stosownych przypadkach);
 • ma cel, który jest "nieegoistyczny" i wykorzysta Stronę Internetową jako narzędzie do zbierania pieniędzy i nie będzie wykorzystywać Strony Internetowej w celu osiągnięcia zysku prywatnego, osobistego lub podejmowania działań o charakterze komercyjnym. FaniMani zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do decydowania, czy uzna Cel Beneficjenta jako "nieegoistyczny";
 • będzie stosować się do wszystkich zapisów niniejszych Warunków Beneficjenta i Warunków Strony Internetowej (i jeżeli dotyczy - Warunków Wspierającego).


Zmiany danych Beneficjenta: Po zaakceptowaniu rejestracji Beneficjenta przez FaniMani, Beneficjent zobowiązany jest do informowania nas o wszelkich zmianach w stosunku do informacji, które Beneficjent lub Administrator Beneficjenta nam dostarczył (w tym, o zmianach Administratora Beneficjenta ). Zmiany danych dokonuje się poprzez dokonanie odpowiednich wpisów w ustawieniach profilu Beneficjenta po zalogowaniu się na Stronie Internetowej lub poprzez wysłanie prośby o zmianę danych przez e-mail na adres info@fanimani.pl, wskazując dotychczasowe dane oraz ich nowe brzmienie lub nową postać (w razie konieczności potwierdzoną dokumentami). FaniMani zastrzega sobie prawo oczekiwania potwierdzenia autentyczności nowych danych, w tym przesłanie kopii dokumentów potwierdzających zmianę. FaniMani ma prawo do zażądania takiej dokumentacji, jaką uzna za stosowną, aby potwierdzić status Beneficjenta lub Administratora Beneficjenta lub potwierdzić, że Beneficjent lub Administrator Beneficjenta przestrzega niniejszych Warunków. Jednocześnie FaniMani nie ma obowiązku podejmowania działań, które mają potwierdzić czy Administrator Beneficjenta i Beneficjent spełniają wymagania określone powyżej.

Akceptacja Beneficjenta przez FaniMani: FaniMani nie jest zobowiązana do zaakceptowania wniosku o założenie Beneficjenta na Stronie Internetowej. Należy pamiętać, że FaniMani może oddalić wniosek o założenie Beneficjenta według własnego uznania. FaniMani nie jest zobowiązana do ujawniania podstaw odmowy rejestracji Beneficjenta. Jeżeli wniosek o rejestrację Beneficjenta zostanie zaakceptowany, Administrator Beneficjenta otrzyma e-mail potwierdzający rejestrację.

UŻYTKOWANIE STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ BENEFICJENTA

Dostęp i korzystanie ze Strony Internetowej: Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, FaniMani podejmuje wszelkie uzasadnione działania, aby Strona Internetowa była dostępna dla Beneficjenta, Administratora Beneficjenta oraz dla Wspierających. Pełne informacje o potencjalnych kwotach dla Beneficjentów, które mogą być zebrane w wyniku działań Wspierających są dostępne na Stronie Internetowej. Dalsze korzystanie ze Strony Internetowej jest uzależnione od przestrzegania Warunków Strony Internetowej.

Materiały FaniMani: FaniMani oferuje szereg dodatkowych narzędzi, dokumentów i oprogramowania, które można pobrać i używać ("Materiały FaniMani") Wiele z nich znajduje się w sekcji "Materiały promocyjne" Strony Internetowej. Korzystanie z Materiałów FaniMani oznacza zgodę na przestrzeganie warunków Licencji Użytkownika.

Aktywacja użytkowania Strony Internetowej przez Beneficjenta: Wspierający mogą rozpocząć podejmowanie działań na Stronie Internetowej w odniesieniu do danego Beneficjenta niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia, że rejestracja Beneficjenta została zaakceptowana przez FaniMani. Zarejestrowany Beneficjent może być wspierany przez Wspierających na wiele sposobów szczegółowo opisanych w Warunkach Wspierającego oraz na Stronie Internetowej w sekcji "Materiały promocyjne".

Korzystanie z plików cookie i innych technologii: W celu ułatwienia zbierania Darowizn (i funkcjonowania Strony Internetowej ogólnie) FaniMani wykorzystuje pliki cookie (i inne technologie). Sposób, w jaki pliki cookie (i inne technologie) zbierają informacje od Ciebie jest opisany w Polityce Prywatności oraz w Polityce Cookies, które są częścią niniejszych Warunków Beneficjenta. Proszę pamiętać, że FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za błędy jakichkolwiek plików cookie (i innych technologii), używanych w celu zarejestrowania transakcji dokonywanych przez Wspierających i tym samym generowania Darowizny Beneficjenta.

Skuteczność plików cookie FaniMani: pliki cookie (i inne technologie) pozwalają na rejestrowanie działań Wspierających u Partnerów i raportowanie ich do nas w celu naliczenia darowizny. Administrator Beneficjenta i Beneficjent przyjmują do wiadomości, że usunięcie plików cookie z przeglądarki używanej przez niego oraz jego Wspierających do korzystania ze Strony Internetowej uniemożliwi FaniMani naliczenie kwoty darowizny wynikającej Działań Wspierających. Pliki cookie mogą również nie być skuteczne, jeżeli, na przykład, Wspierający wejdzie na stronę www Partnera nie poprzez Stronę Internetową, również jeśli Wspierający używa innych podobnych do FaniMani platform, które także umieszczają pliki cookie, lub jeśli Wspierający ma rozszerzenie lub podobne technologie od innych podobnych podmiotów świadczących podobne do nas usługi lub jeśli Wspierający używa w przeglądarce internetowej oprogramowania blokującego reklamy, pliki cookies lub w inny sposób ingerującego w komunikację pomiędzy Stroną internetową, a Wspierającym (np. AdBlock) FaniMani nie jest odpowiedzialna za działanie Partnerów, jeżeli Partner nie raportuje działania Wspierającego, lub Partner nie wypłaci oczekiwanych środków pieniężnych, które Twoim lub Wspierającego zdaniem powinny być wypłacone.

Partnerzy: Dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że wszyscy Partnerzy widoczni na Stronie Internetowej cieszą się dobrą opinią. Nie jest intencją FaniMani współpraca z wszystkimi sklepami internetowymi jako Partnerami. FaniMani na prawo usunąć ze Strony Internetowej Partnera, co do którego poweźmie wiedzę o jego kontrowersyjnych lub nieetycznych działaniach. Jednak FaniMani nie daje żadnych gwarancji, co do prawdziwości ofert Partnerów lub poprawności i uczciwości ich działań i zachowań. FaniMani również nie odpowiada za niezaraportowanie Twoich działań przez Partnera do FaniMani lub za niewypłacenie przez Partnera środków pieniężnych, które powinny być wypłacone jako efekt działania Wspierającego u Partnera.

WYPŁATA DAROWIZN

Statusy Darowizn: W zależności od charakteru działania Wspierającego u Partnera oraz od czasu jaki upłynął od działania Wspierającego u Partnera darowizny będą przyjmowały poniższe statusy.

Oczekująca: darowizna oczekuje na potwierdzenie lub wypłacenie przez Partnera (ten proces może trwać do 120 dni licząc od dnia wypełnienia warunków działania Wspierającego wobec Partnera oraz Partnera wobec Wspierającego, np. odbiór zakupionego towaru, potwierdzenie realizacji usługi, odbycie i opłacenie podróży itp).

Potwierdzona: darowizna została potwierdzona przez Partnera.

Gotowa do wypłaty: darowizna została potwierdzona przez Partnera, a jej kwota zabezpieczona.

Wypłacono: darowizna została wypłacona Beneficjentowi.

Anulowana: darowizna została anulowana przez Partnera.

Wypłata Darowizny: W celu sprawnego dokonania rozliczeń podzieliliśmy rok na cztery kwartały rozliczeniowe (od Q1 do Q4). Na koniec każdego kwartału dokonujemy obliczenia kwoty darowizny, do której Beneficjent jest uprawniony, tj. sumy darowizn ze statusem "Gotowa do wypłaty" Jeżeli Beneficjent w ciągu kwartału zebrał kwotę minimalną (która na dzień dzisiejszy wynosi 100 PLN), dokonamy wpłaty darowizny na rzecz Beneficjenta w ciągu 60 dni po zakończeniu kwartału. Jeżeli Beneficjent nie zebrał minimalnej kwoty Darowizny, to zebrana kwota przechodzi do rozliczenia w kolejnym kwartale. Niniejsza procedura stosowana jest do skutku, czyli do osiągnięcia minimalnej kwoty.

Kwartały rozliczeniowe: Ustalono następujące kwartały rozliczeniowe :
Q1 od 1 stycznia - 31 marca (płatne do końca maja)
Q2 od 1 kwietnia - 30 czerwca (płatne do końca sierpnia)
Q3 od 1 lipca - 30 września (płatne do końca listopada)
Q4 od 1 października - 31 grudnia (płatne do końca lutego)

Odliczenia od Darowizny: Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania odliczeń lub wstrzymania płatności darowizny dla Beneficjenta, w przypadku gdy:
 • Wspierający nie zakończył działania, które miało skutkować naliczeniem kwoty darowizny;
 • Działanie Wspierającego zostało anulowane,
 • Wspierający podjął działania powodujące konieczność zwrotu Wspierającemu przez Partnera zapłaconej ceny za dostarczony towar lub usługę,
 • Partner nie wypłaci FaniMani należnych kwot wynikających z działań Wspierających. Dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać należne kwoty od Partnerów, ale nie możemy zagwarantować, że zawsze będziemy w stanie odzyskać wszystkie należne kwoty. Jeżeli z w/w przyczyn wystąpi konieczność wypłaty darowizny w terminie późniejszym, to zostanie ona wypłacona pod warunkiem, że Beneficjent pozostaje zarejestrowany na Stronie Internetowej;
 • Partner staje się niewypłacalny lub zaprzestał działalności,
 • W odniesieniu do danej transakcji FaniMani podejrzewa (lub ma rzeczywistą wiedzę), że Beneficjent lub Administrator Beneficjenta narusza niniejsze Warunki Beneficjenta lub Wspierający Beneficjenta narusza Warunki Wspierającego, a szczególnie jeśli wiemy lub podejrzewamy, że miało miejsce lub może mieć miejsce oszustwo w odniesieniu do jakiejkolwiek transakcji realizowanej przez Wspierającego lub Beneficjenta lub Administratora Beneficjenta lub Partnera.


ZAMYKANIE KONTA BENEFICJENTA, ROZWIĄZANIE LUB ZAWIESZENIE KONTA BENEFICJENTA

Zamykanie konta Beneficjenta: Administrator Beneficjenta może zamknąć konto Beneficjenta na Stronie Internetowej w dowolnym momencie wysyłając FaniMani email na adres: info@fanimani.pl. Dołożymy starań, aby zamknąć konto w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wiadomości e-mail.
Zawieszenie konta Beneficjenta: FaniMani może zawiesić konto każdego Beneficjenta i / lub zawiesić możliwość korzystania ze Strony Internetowej (w całości lub w części), jeżeli: (a) Beneficjent naruszył postanowienia niniejszych Warunków Beneficjenta; (b) konto było nieaktywne przez okres dłuższy niż 12 miesięcy (po uprzednim zawiadomieniu Wspierającego na 14 dni przed planowanym zawieszeniem); lub (c) FaniMani planuje wykonać czynności związane z konserwacją Strony Internetowej. Zawieszenie konta Beneficjenta nie oznacza zrzeczenia się FaniMani prawa do zamknięcia konta zgodnie z niniejszymi Warunkami Wspierającego

Usunięcie konta Beneficjenta: FaniMani może usunąć konta Beneficjenta:
 • natychmiast po pisemnym (email) zawiadomieniu, jeżeli Beneficjent naruszył postanowienia niniejszych Warunków Beneficjenta;
 • 14 dni po pisemnym (email) zawiadomieniu, jeśli konto jest nieaktywne przez ponad 12 miesięcy (powoduje to utratę informacji lub treści zawartych w koncie Beneficjenta);


Ciągłość obowiązywania: zakończenie lub zawieszenie Warunków Beneficjenta nie mają wpływu na wejście w życie lub obowiązywanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Beneficjenta, które w sposób wyraźny lub dorozumiany powinny zacząć obowiązywać lub kontynuować swoje obowiązywanie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

Podejrzane transakcje: FaniMani zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wstrzymania płatności Darowizny dla Beneficjenta jeżeli w odniesieniu do danej transakcji FaniMani podejrzewa (lub ma rzeczywistą wiedzę), że Beneficjent lub Administrator Beneficjenta narusza niniejsze Warunki Beneficjenta lub Wspierający Beneficjenta narusza Warunki Wspierającego, a szczególnie jeśli wiemy lub podejrzewamy, że miało miejsce lub może mieć miejsce oszustwo w odniesieniu do jakiejkolwiek transakcji realizowanej przez Wspierającego lub Beneficjenta lub Administratora Beneficjenta lub Partnera.

OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za Partnerów oraz za informacje zawarte na stronach internetowych Partnerów.
FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie i zawartość sklepów internetowych Partnerów.
FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za techniczne awarie sklepów internetowych Partnerów skutkujące m.in.:
 • nie przyznaniem Rabatu;
 • nie naliczeniem kwoty Darowizny;
 • utratą danych podczas instalacji oprogramowania.
FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz gwarancji towarów i usług zakupionych u Partnerów za pośrednictwem Strony Internetowej.PUBLIKACJA NAZWY I WIZERUNKU

Każdy Beneficjent udziela FaniMani nieodpłatnej licencji do używania i publikowania bez ograniczenia czasowego i terytorialnego jego nazwy, logotypów i wizerunku oraz wszelkich treści, które Beneficjent zamieścił na Stronie Internetowej. Licencja jest ograniczona wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług przez FaniMani oraz do promowania Strony Internetowej i FaniMani. Na pisemny wniosek Beneficjenta przesłany na adres info@fanimani.pl FaniMani wycofa publikację w/w treści na Stronie Internetowej.

POZOSTAŁE WARUNKI OGÓLNE

Zakaz dostarczania przez Administratora Beneficjenta treści o charakterze bezprawnym: Administrator Beneficjenta w ustawieniach konta Beneficjenta po zalogowaniu się na Stronie Internetowej ma możliwość wprowadzenia treści w formie tekstu, zdjęć i video. Nie jest dozwolone wprowadzanie treści:
 • do których Administrator Beneficjenta lub Beneficjent nie jest uprawniony,
 • które celowo wprowadzają FaniMani lub Wspierających lub Beneficjentów w błąd
 • które są obraźliwe, głoszące nienawiść lub dyskryminujące w stosunku do kogokolwiek


Brak kontaktu z Partnerami: Beneficjent i Administrator Beneficjenta nie może komunikować się bezpośrednio lub pośrednio z żadnym Partnerem (lub pośrednikiem Partnerów) w sprawach dotyczących treści i charakteru umów lub porozumień zawartych między FaniMani i Partnerem. Każda taka próba kontaktu będzie traktowana jako naruszenie niniejszych Warunków Beneficjenta;

Zmiany niniejszych Warunków Beneficjenta: FaniMani może aktualizować niniejsze Warunki Beneficjenta z powodów prawnych lub organizacyjnych lub w celu umożliwienia prawidłowego działania Strony Internetowej. O wszelkich zmianach Beneficjenci zostaną powiadomieni za pomocą odpowiedniego komunikatu przesłanego pocztą elektroniczną. Zmiany będą obowiązywały po ich ogłoszeniu. Jeśli Beneficjent nie chce zaakceptować nowych warunków powinien zaprzestać dalszego korzystania ze Strony Internetowej. Korzystanie ze Strony Internetowej po dniu, w którym zmiana Warunków weszła w życie oznacza zgodę na nowe Warunki Beneficjenta;

Przekazanie praw i obowiązków: Beneficjent nie może przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Beneficjenta na żadną inną osobę. FaniMani zastrzega sobie prawo do przeniesienia lub cesji swoich praw i obowiązków, w całości lub w części, do każdej osoby (bez konieczności uzyskania zgody Beneficjenta);

Brak zrzeczenia się praw: Jeśli FaniMani zrezygnuje z wykonania jakiegokolwiek prawa wobec Beneficjenta lub wyegzekwowania obowiązku Beneficjenta w określonym czasie, to nie oznacza, że FaniMani w przyszłości nie może zdecydować się na wykonanie tego prawa lub wyegzekwowanie tego obowiązku;

Rozdzielność: Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków Beneficjenta zostanie uznana za bezprawną, nieważną lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalną, wówczas tą część postanawia się za oddzielić od reszty Warunków Beneficjenta bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowienia niniejszych Warunków Beneficjenta. W takich przypadkach zapisy uznane za nieważne lub niewykonalne, zostaną zmienione w sposób zgodny z obowiązującym prawem, aby odzwierciedlić, tak dokładnie jak to możliwe pierwotną intencję FaniMani.

Całość umowy: Niniejsze Warunki Beneficjenta (i pozostałe dokumenty, o których mowa w niniejszym dokumencie jako część niniejszych Warunków Beneficjenta, w tym Regulamin Strony Internetowej, Polityka Cookies, Polityka Prywatności) stosuje się w odniesieniu tylko do spraw opisanych w niniejszym dokumencie z wyłączeniem wszystkich innych warunków i regulaminów, które miały lub mogły mieć zastosowanie. Nie można powoływać się na jakąkolwiek umowę czy porozumienie, które nie jest wyraźnie określony w niniejszych Warunków Beneficjenta.

Prawo i sądownictwo: Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony Internetowej lub w związku z niniejszymi Warunkami Beneficjenta podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Dołożymy starań aby szybko i skutecznie rozwiązywać wszelkie spory.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania w odniesieniu do niniejszych Warunków Beneficjenta, prosimy o kontakt na adres info@fanimani.pl

Obowiązuje od dnia 29 lutego 2024 roku.Poprzednia wersja Regulaminu:
obowiązująca od dnia 24 maja 2018 roku

The fanimani.pl website has been run since 2014 by the FaniMani Foundation (OPP). Our mission is to support community organisations in raising funds for important causes. See all FaniMani tools for NGOs

Do you need help? go to fanimani.pl/pomoc

×
Pobierz rozszerzenie
dla Twojej przeglądarki
Pobierz z App Store
Aplikacja Mobilna
FaniMani.pl
Pobierz z Google Play Store
Aplikacja Mobilna
FaniMani.pl
Zainstaluj
Wspierają nas
Pomagaj bezpłatnie przy okazji zakupów w internecie Płacisz tyle, co zawsze, a średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do organizacji, którą wybierzesz
Technologia której używamy aby naliczać darowizny do zakupów jest blokowana przez rozszerzenia typu AdBlock, uBlock itp.
Dodaj białą listę FaniMani.pl
WAŻNE: Dodanie tylko domeny fanimani.pl (wyłączenie adblocka na fanimani.pl) nie jest wystarczające. Dlatego prosimy o dodanie białej listy partnerów FaniMani.pl.
Więcej informacjiDodam następnym razem